Přeshraniční spolupráce

Mikroregion Horňácko je zapojen do řady aktivit, které podporují přeshraniční spolupráci v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu a ochrany životního prostředí. 

Území mikroregionu Horňácko je součástí euroregionu Bílé Karpaty ‐ Biele Karpaty. Euroregiony jsou důležitým článkem přeshraniční spolupráce, která prostřednictvím tématicky zaměřených programů vede k realizaci společných projektů.

Ekocentrum Karpaty bude i stěžejní aktivitou v rámci mezinárodního projektu SONDAR (Soil Strategy Network in the Danube Region). Ten má za cíl vytvořit síť vazeb vedoucích ke zvýšení povědomí o půdě. V ekocentru budou pořádána setkání pro zástupce obcí, ředitele škol, pedagogy atd. Jedná se o jakési propojení výsledků vědecké práce univerzit a výzkumných ústavů s praktickou komunální sférou. Projekt je realizován s podporou Evropské unie a mezi výstupy budou patřit např. zpracování vzorových projektů ochrany půdy proti erozi na jižní Moravě a v Dolním Rakousku s cílem navrhnout metody šetrného hospodaření, které erozi zmírní.

V roce 2010 se navíc Horňácko prostřednictvím obce Nová Lhota, coby vůbec první obce v České republice, připojilo k Evropskému spolku půdy. Základní myšlenkou spolku je aktivní zapojení partnerů do smysluplného využívání půdy. S tím souvisí realizace různých environmentálních projektů, protipovodňová opatření, odpadové hospodářství či údržba krajiny. Kromě Rakouska a České republiky jsou v projektu zapojeny například ještě Německo, Švýcarsko, Velká Británie či Itálie. 

Projekt Krásy bez hranic slouží jako propagace zajímavých míst ve Zlínském, Jihomoravském, Trnavském a Trenčianském kraji. V systému od počátku pracuje 9 kamer, které snímají vybraná místa.

Od července 2013 do června 2014 probíhala realizace společného projektu s názvem "Společná příhraniční strategie udržitelného rozvoje Horňácka - Kopanic pro léta 2014 - 2020". Projekt byl realizován Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje ve spolupráci se slovenským partnerem Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou a českým parterem Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Horňácko. Výstupem projektu je stejnojmenný strategický dokument. 

Projekt s názvem Na běžkách, na kole i pěšky je výsledkem dvou projektů "Na běžkách, na kole i pěšky – poznejme se sousedé – I. Etapa" a "Na běžkách, na kole i pěšky". Tyto projekty byly realizovány s pomocí prostředků Evropské unie a jejich hlavním cílem je posílení infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu Bílých Karpat.