Tipy na výlety a zajímavé odkazy

na kole nebo pěšky

Územím mikrorogionu Horňácko vedou dvě naučné turistické stezky:
NS Javořinská dokumentuje přírodu, historii a tradice Horňácka, začíná na vlakovém nádraží ve Velké nad Veličkou, pokračuje podhorskými obcemi Horňácka - Javorník (javornické seníky), přes vesnickou památkovou zónu Kopánky, osadou Vápenky, květnatými loukami, horskými bučinami a šplhá až k vrcholu Velké Javořiny (970 m n. m.). Naučná stezka má 3 různě dlouhé okruhy a po cestě je 14 zastavení.

NS Šumárnická začíná ve Strážnici, končí ve Velké nad Veličkou. Seznamuje návštěvníky s životem a způsoby hospodaření ve zdejší krajině, popisuje historické a přírodovědné souvislosti podhůřím jihozápadní části Bílých Karpat. Na 18 km nepříliš náročné trasy (vhodná i pro rodiny s dětmi a seniory) potkáte 18 naučných tabulí s informacemi o místní krajině včetně vysvětlení historických a přírodovědných souvislostí.
Naučná stezka začíná ve Strážnici u vlakového nádraží a pokračuje dále přes Žerotín, Radějov, Tvarožnou Lhotu (rozhledna Travičná), Kněždub (hřbitov - Slovanský Slavín), Šumárník (Čertoryje), Malou Vrbku, Hrubou Vrbku (monastýr sv. mučedníka Gorazda), Kuželov (větrný mlýn) do Velké nad Veličkou.

Za krásami česko-slovenského pohraničí Vás zavede turistická trasa jižním Horňáckem k železničnímu tunelu v Brestovci, Filipovským údolím přes chatu Megovka se po zelené dostanete až k hřebeni Bílých Karpat kopírujícím státní hranici. Z osady Vápenky se pak lze vydat na trasu Maličká Velička - přes Velkou Javořinu k pramenu říčky vedoucí od autobusové točny po žlutě značené pěší trase podél Kamenného potoka a stoupáním ke Kamenné boudě, po červené je dále po trase hrdinů SNP možné pokračovat až k samotnému vrcholu Velké Javořiny.

Podmínky pro cykloturistiku jsou rovněž velmi příznivé, pro náročné může být vítaným cílem vrchol Velké Javořiny s Holubyho chatou, ale území nabízí možnosti využití značených cyklostezek všech obtížností. Seznam doporučených cyklotras je k dispozici zde. Mimoto můžete obdivovat krásy Horňácka na cyklotrase trasa č. 46, která vede z Českého Těšína do Sudoměřic a na území Horňácka měří od Kamenné boudy (Vápenky) až k rozcestí Pod Výzkumem (Malá Vrbka) přibližně 24 km. Vyhledávané jsou též trasy č. 5047 (Hrubá Vrbka – Větrný mlýn Kuželov - Megovka), trasa č. 5046 (Zámečnické Mlýny – Javorník) vedoucí Filipovským údolím a Strážnická vinařská stezka v příjemné krajině bělokarpatskkého podhůří z Ostrožské Lhoty přes Louku, Lipov, Tasov do Strážnice.

přírodou Horňácka

Budete-li se chtít s horňáckou krajinou potkat, můžete se sem vydat na procházku ovocnými sady, loukami a háji. Mikroregion Horňácko je součástí CHKO Bílé Karpaty a mimoto se v území nachází zde řada velmi cenných a turisticky atraktivních přírodních rezervací.
NPP Búrová - bělokarpatská louka s typickou květenou a ojedinělá lokalita kýchavice černé v ČR, krajinářsky hodnotné území
NPR Čertoryje - rozsáhlý komplex typických květnatých bělokarpatských luk s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedno z nejcennějších území v CHKO Bílé Karpaty s vysokou krajinářskou hodnotou, které nemá obdobu v celé střední Evropě
NPR Jazevčí - krajinářsky velmi hodnotný komplex typických květnatých druhově bohatých luk, výskyt četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
NPR Porážky - cenná společenstva bělokarpatských květnatých luk s výskytem všivce statného na jediné lokalitě v ČR, bohatý výskyt řady dalších ohrožených a chráněných druhů rostlin i živočichů s vysokou krajinářskou hodnotou
NPR Zahrady pod Hájem - rozsáhlý komplex posledních zbytků bělokarpatských druhově bohatých květnatých luk na slínovitých půdách v Bílých Karpatech, výskyt četných chráněných a ohrožených teplomilných druhů rostlin a živočichů
PP Háj u Lipova – předmětem ochrany je výskyt ladoňky dvoulisté
PP Nad Vápenkou - xerotermní společenstva s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů, nejbohatší populace koniklece velkokvětého v Bílých Karpatech
PP Vápenky - ukázka základního a reprezentativního lesního porostu pro Bílé Karpaty - hlinité dubové bučiny s ostřicí chlupatou
PP Velický hliník - typová lokalita kuželovského souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky, vhodná exkurzní lokalita.
PR Háj u Louky - listnatý porost s bohatým keřovým a bylinným podrostem.
PR Hloží - stepní lokalita s významnou květenou
PR Machová - komplex přirozených bělokarpatských luk s typickou květenou a bohatou entomofaunou, s četnými zástupci vstavačovitých a dalších chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, krajinářsky velmi hodnotné území.

   

památky a lidové tradice 

Specifičnost obcí mikroregionu Horňácko byla formována po celá staletí, významně byla ovlivněna orografií i polohou v slovenském pohraničí. Právě svými tradicemi a jejich stálým udržováním je území známé dodnes.

Ne náhodou jsou proto na vrcholu žebříčku kulturních akcí Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou, každoroční letní přehlídka autentického folklóru celého Horňácka provázená jarmarkem řemesel. Tradiční lidovou hudbu pak zprostředkuje mezinárodní folklorní festival souborů spojený s pochodem Suchovských republikánů – Ozvěny Horňácka. Lidové tradice pomáhají rovněž udržovat v Malé Vrbce každoročním kosením Vojšických luk, v Nové Lhotě Sáharským vzpomínáním (tradiční ruční těžba dřeva, zpívání sáharských písní). Na konci zimy se ve všech obcích konají fašanky - masopustní obchůzky tanečníků, muzikantů a masek. Mezi zajímavé akce, na kterých je možné ochutnat regionální produkty, patří košt slivovic v Louce, Velké nad Veličkou, na Vápenkách, košt zelí ve Velké nad Veličkou, košt štrůdlů v Hrubé Vrbce, tradiční košt O krála slováckej klobásky. O všech kulturně společenských akcích na Horňácku informuje občanské sdružení Futra prostřednictvím webu hornacko.net.

  

turistické cíle obcí Horňácka

Hrubá Vrbka 
Obec s bohatou lidově-kulturní minulostí, jejíž živé dědictví si zachovala dodnes. V obci se nachází také památkově chráněná zóna lidových hospodářských staveb z 18. a 19. století. Dochovalo se zde několik návesních komor a dlouhé řady stodol z kamene a kotovic, které stojí z obou stran za obcí.

  

Javorník
Jméno obce pochází od Javorů, které se hodně vyskytovaly v okolí. V okolí obce se nacházejí unikátní lesy pralesovitého charakteru a komplex květnatých luk zvaný Jazevčí. Mezi kulturní památky patří malebný soubor chalup v části obce zvané Kopánky a skupiny roubených seníků na východním okraji obce. Nad obcí se vypíná ve výšce 636 m n. m. lesnatý vrch Hradisko, který svůj název nese podle starodávného hradiště z konce 2. tisíciletí př. n. l. Zůstaly po něm jen mohutné valy.

  

Kuželov
Obec leží na hranicích se Slovenskem a její dominantou je větrný mlýn holandského typu, který je jediný na Moravě. Od roku 1973 patří do majetku Technického muzea v Brně. Je přístupný veřejnosti a je zde stálá expozice horňáckého bydlení a zemědělského náčiní z přelomu 19. a 20. století.

  

Lipov
Lipov je tradiční vinařskou a ovocnářskou obcí s první písemnou zmínkou z roku 1358. Dlouhou pěstitelskou tradici připomíná i památná 200 let stará hrušeň na jihu obce. Nachází se zde Kostel Všech svatých, který byl postaven v roce 1878 na místě původního starého kostela. Jde o stavbu basilikálního typu s trámovým stopem a dřevěnými pavlačemi po stranách.

  

Louka
Podle doložených údajů je nejstarší obcí Horňácka. Nachází se zde několik pamětihodností, mj. bývalá tvrz, o níž se traduje, že z ní vedla tajná chodba směřující až do Hluku. Později byla přestavěna na statek rodu Lichtenštejnů. Mezi Loukou a sousedním Lipovem byl v roce 1926 vybudován na trati Veselí nad Moravou - Myjava ve výšce 20 m železniční viadukt o délce 209 m.

Malá Vrbka
Je nejmenší obcí na Horňácka s upravenou zvonicí uprostřed. Některé domy v řadové zástavbě si zachovaly svůj tradiční ráz. Malá Vrbka není průjezdná, končí zde okresní silnice, je však vstupní branou na květnaté louky Vojšice.

  

Nová Lhota a Vápenky
Nová Lhota je nejvýše položenou obcí Horňácka, její součástí je i několik menších osad a mlýnů – Vápenky. Zde se dochovala zajímavá kolonie dělnických domků, které vznikly jako osada koncem 18. století pod Javořinským masivem. Kolonie je chráněná jako vesnická památková zóna, největší dominantou obce je barokní kostel sv. Matouše. Dříve se zde těžil vápenec využívaný v nedaleké sklárně v Květné. Dnes je zde pro návštěvníky v provozu Rekreační středisko Vápenky.

  

Suchov a Suchovské mlýny
Obec leží na předhůří Velké Javořiny, její součástí jsou i přilehlé osady Suchovské Mlýny, Zámečnické Mlýny a Trnovské Mlýny mezi Javorníkem a Vápenkami. Osady jsou tvořeny uzavřenou skupinou mlýnských dvorů známých již ve středověku, dochovala se i lidová stavení z 19. století, z nichž nejpozoruhodnější jsou patrové sýpky. Vlastní mlýny byly přestavěny, poslední z nich byly v provozu i po 2. světové válce.

  

Tasov
Ve 13. století obcí vedla historická cesta z Čech do Uher, v mapách značená příznačně „Porta Tasi“. V 16. století byl v Tasově vystavěn kostelík jednoty bratrské, již v roce 1654 byl však zbořen a využit jako stavební materiál pro kostel v sousední Hroznové Lhotě. Mezi cenné dochované stavby se řadí jeden z posledních domů s malovaným žudrem, památka lidové architektury z konce 18. století. Dále se zde nachází kaple sv. Václava z roku 1928, která byla postavena z darů amerických rodáků. V obci se každoročně odehrává festival Beseda u Bigbítu.

  

Velká nad Veličkou
Je největší obcí Horňácka a jeho správní centrum. První písemné zmínky o Velké nad Veličkou pocházejí z roku 1228. Coby centrum národopisné oblasti Slováckého Horňácka poskytuje zázemí několika tradičním stavbám s lidovým slováckým dekorem z 18. a 19. století, podobně jako i židovskému hřbitovu z téže doby. Každé léto se zde koná folklorní festival Horňácké slavnosti. Od roku 2014 v obci funguje řemeslný pivovar Velický Bombarďák.

  

kde se na Horňácku ubytovat?

Ubytování na Horňácku
Možnosti ubytování na Horňácku a Veselsku
Ubytování na Ostrožsku a Horňácku

zajímavé odkazy

Turistická mapa Horňácka 1 : 50 000

sousední regiony

Turistické centrum Veselska