Co nabízíme

https://www.youtube.com/watch?v=YA6zRAihdCk

CSS poskytuje potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů, a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod. CSS poskytují obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování.

CSS slouží jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:
přípravu obecně závazných vyhlášek, přípravu právních dokumentů, přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, přípravu pravidelných hlášení pro orgány státní správy, zajištění právních služeb pro obce, zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, přípravu, řízení a administraci projektů obcí, přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů, projektové poradenství obcí, přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO, přípravu informačního zpravodaje pro občany, propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS, odborné konzultace k veřejným zakázkám, zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám, spolupráci při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky, organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit, prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.), spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce, spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce, odborné poradenství a spolupráci při sestavování rozpočtu obce, odborné poradenství v oblasti daní, konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební dozor investora, poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.

CSS se podílí také na organizaci společenských akcí, realizaci společných projektů, propagaci Mikroregionu Horňácko, pomáhá podporovat tradiční řemesla a zvyky.