Mokřad Nová Lhota P. Č. 4125/691

Mokřad Nová Lhota je navržen jako mělká vodní plocha. Zdrojem vody budou srážkové vody odtékající z povodí nad navrhovanou vodní plochou. Mokřad bude využívat jako zdroj vody i cestní příkop svádějící vody z horních částí povodí. Přítok do prostoru mokřadu bude zajišťovat záchytný průleh, který bude zachycovat vodu stékající jednak ze svahu nad nádrží a jednak přivádět vodu z cestní příkopy. Tento průleh je vlastně velmi mělký příkop. Opevnění je tvořeno pouze zatravněním. Místa vtoku do nádrže a výtoku do příkopy budou opevněna kamennou dlažbou uloženou do betonového lože.

Mokřad Nová Lhota P. Č. 4125/691

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
867 999 810 312 729 280 OP Životní prostředí