Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Výstavba vodohospodářské infrastruktury se úrovni jednotlivých regionů ČR řídí Plány rozvoje vodovodů a kanalizací. Jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje s výhledem do roku 2015. Jejich účelem je stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod sídel.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje navrhuje opatření, kterými bude dosaženo:
- zabezpečení kapacity zdrojů pitné vody, která pokryje předpokládanou potřebu vody k cílovému roku,
- provedení opatření na stávajících zdrojích nebo úpravnách vody na výstupu, ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v požadovaných hodnotách,
- rozšiřování sítě vodovodů pro veřejnou potřebu zejména v lokalitách, kde nelze využívat místních zdrojů s vyhovující kvalitou (při splnění § 3 zákona č. 274/2001 Sb., v počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu menší než 50 fyzických osob trvale využívající vodovod, nebo v průměrné denní produkci menší než 10 m³ průměrné denní potřeby),
- zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při jejich distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody,
- navrhnout rekonstrukce hlavních objektů vodovodů, které povede ke snižování nefakturované vody, což má přímý vliv na efektivnost provozu a ceně vodného.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje pro územní celek Hodonín 

tabulky obcí - vodovody

kod obce

tabulky obcí

texty obcí

0625.018.451.01

Hrubá Vrbka

Hrubá Vrbka

0625.018.453.01

Javorník

Javorník

0625.018.456.01

Kuželov

Kuželov

0625.018.457.01

Lipov

Lipov

0625.018.458.01

Louka

Louka

0625.018.459.01

Malá Vrbka

Malá Vrbka

0625.018.461.00

0625.018.461.01

0625.018.461.02

Nová Lhota

 

Nová Lhota (Vápenky)

Nová Lhota

Nová Lhota

Nová Lhota (Vápenky)

0625.018.464.01

Suchov

Suchov

0625.018.465.01

Tasov

Tasov

0625.018.467.01

Velká nad Veličkou

Velká nad Veličkou

507

SV Hroznová Lhota-Tasov

SV Hroznová Lhota-Tasov

508

SV Lipov-Louka

SV Lipov-Louka

509

SV Kuželov-Hrubá Vrbka-Malá Vrbka

SV Kuželov-Hrubá Vrbka-Malá Vrbka

510

SV Horňácko

SV Horňácko

odkazy

Přehledné situační schéma vodovodů 1 : 200 000