Problematika sucha

Sucho je velmi neurčitý, avšak v meteorologii a klimatologii často užívaný pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách. Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení sucha neexistují, a to zvláště s ohledem na rozmanitá hlediska meteorologická, hydrologická, zemědělská, pedologická, bioklimatologická a celou řadu dalších faktorů, z nichž mezi nejvýznamnější patří škody způsobené suchem v různých oblastech národního hospodářství. Definice sucha proto není zdaleka jednotná a podle příčin a dopadů ho můžeme charakterizovat z několika pohledů. Webová prezentace ČHMÚ rozlišuje sucho klimatické, půdní a hydrologické (Zdroj: ČHMÚ).

Adaptační strategie EU - dopady změny klimatu a implementací adaptačních opatření v EU a jejích členských státech
Český hydrometeorologický ústav - sucho
Integrovaný systém pro sledování sucha – aktuální stav sucha v České republice
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Naše voda - informační portál o vodě
Registr svahových nestabilit ČGS – mapové zobrazení svahových nestabilit
Stav sucha v okresech ČR
Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - návrh adaptační strategie s předložením vládě v září 2015
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013