Vodovod Horňácko

Hlavním cílem v zásobování územního celku Hodonín je rozšíření kapacity zdrojů pitné vody při stávajících úpravnách vody Bzenec (kapacita zdroje podzemní vody 450 l/s) a Moravská Nová Ves. Jedná se o dobudování pramenišť, které budou nahrazovat odstavené (zakonzervované) stávající zdroje s nevyhovující kvalitou podzemní vody (nesplňují limity vyhlášky č. 376/2000 Sb.).

S tím je zejména spojen investiční záměr dořešení dodávky vodu pro obyvatele Horňácka. Některé obce nemají vybudované vodovody pro veřejnou potřebu, a některé obce využívají k zásobení svých obyvatel zdroje s nízkou vydatností nebo se špatnou kvalitou. Byl proto navržen projekt výstavby Skupinového vodovodu Horňácko (SVH).

Z vodovodu (510 – SV Horňácko) bylo v roce 2005 zásobeno 600 obyvatel obce Velká nad Veličkou. V jednotlivých fázích se na něj měly napojovat další obce, a to Javorník, Malá Lhota, Nová Lhota-místní část Vápenky, Suchov. K jímání surové vody se využíval místní zdroj – studna o vydatnosti Q = 1,60 l/s. Pomocí automatické tlakové stanice je voda čerpána do vodovodní sítě obce.

Předmětem první fáze výstavby SVH jsou objekty na síti včetně nové čerpací stanice Velká v prameništi spol. Kordárna, výtlačného zásobovacího řadu nového vodojemu Dlouhá Hora o objemu 2x400 m³ a rozvodné sítě v obci Velká nad Veličkou. Po uvedení těchto objektů do provozu bude možno stávající zdroj odstranit z provozu a zakonzervovat ho, bude tak ukončena I. etapa výstavby objektů skupinového vodovodu. Ze stávající studny v prameništi spol. Kordárna s vydatností Q = 15,0 l/s je navíc pro potřeby SV Horňácko možno využít 7,5 l/s. Zhruba totéž množství postačuje pro pokrytí spotřeby spol. Kordárna.

Ve II. etapě je v plánu zahájení výstavba z přívodního řadu a VDJ Dražky do VDJ Dlouhá Hora. Tento řad je navržen podél stávajícího zásobovacího řadu pro obec Kozojídky, do obce Žeraviny. Dále trasa pokračuje přes obce Hroznová Lhota a Tasov, podél státní silnice do VDJ Dlouhá Hora (zásobení obce Velká nad Veličkou, ale i dalších obcí Horňácka).
První obcí, kterou je možno napojit je obec Žeraviny, dále po vybudování přívodního řadu obec Kněždub (má vlastní zdroj i síť, přívodní řad by byl ukončen ve stávající čerpací stanici Kněždub). Následují obce Hroznová Lhota a Tasov (společně tvoří SV 507 Hroznová Lhota - Tasov), pro odběr vody z přivaděče by bylo nutno vybudovat novou čerpací stanici Hroznová Lhota s výtlačným řadem do stávajícího věžového vodojemu. V obci Tasov je nutno zřídit čerpací stanici, která bude zajišťovat čerpání vody do dvou směrů. Jedním směrem je VDJ Dlouhá Hora, druhý směr je do obce Lipov, kde by byl výtlačným řadem plněn VDJ Lipov. Z tohoto VDJ jsou zásobeny dvě obce – Lipov a Louka. Tyto dvě obce tvoří skupinový vodovod SV 508 Lipov - Louka. Z VDJ Dlouhá Hora bude možné zásobovat i obce SV 509 Kuželov - Hrubá Vrbka - Malá Vrbka. Zásobení těchto tří obcí je možno zajistit vybudováním zásobovacího řadu a zvyšovací čerpací stanice Kuželov.

Ve III. fázi je nutné vybudovat čerpací stanici pro zásobení obce Suchov včetně vodojemu 2x50 m³. ČS Suchov bude odebírat vodu ze sítě obce Velká nad Veličkou. Obec Javorník má být zásobena z VDJ Javorník (2x50 m³), do kterého bude čerpat ČS Javorník I vodu ze sítě obce Velká nad Veličkou. Z VDJ Javorník pak pomocí ČS Javorník II bude plněn VDJ Nová Lhota, ze kterého se zajistí zásobení obce Nová Lhota a její místní části Vápenky. Hydrogeologické vrty v obci Suchov prokázaly v roce 2014 kvalitní podzemní vodu, která je navíc kapacitně dostačující k pokrytí spotřeby obce, případně i obcí sousedních (Nová Lhota). Bylo proto zahájena příprava dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt výstavby suchovského vodovodu s předpokládaným rozpočtem 25 mil. Kč.

odkazy

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. - informace o průběhu sítí pro veřejnost

finanční podpora vodohospodářské infrastruktury

Finanční podpora je obecně zaměřena tak, aby bylo docíleno zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti. Dále zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Operační program Životní prostředí 2014-2020
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací (MZE)
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (Jihomoravský kraj)